امضای تفاهم‌نامه همکاری میان تشکل‌های فنی-مهندسی با انجمن صنفی مهندسان بهارستان

به گزارش سیمای مهندس، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان تشکل‌های فنی-مهندسی کشور با انجمن صنفی مهندسان شهر بهارستان برگزار شد. مسعود کریمی دبیرکل تشکل‌های فنی- مهندسی  و  مهندس دهبید دبیر انحمن صنفی مهندسان شهر بهارستان با امضای این تفاهم، توافق کردند در راستای گسترش همکاری‌های صنفی و ارتقای معیشت جامعه مهندسی تلاش کنند. متن کامل … ادامه خواندن امضای تفاهم‌نامه همکاری میان تشکل‌های فنی-مهندسی با انجمن صنفی مهندسان بهارستان